Bel direct: 088 520 0314
Bevallingslijn: 06 340 629 90
  Inloggen medewerkers      

Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Begripsbepalingen

1.1  Onder Kraamzorg Sara wordt in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden verstaan Sara Zorg B.V. gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam.

1.2. Onder cliënt wordt in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden begrepen degene in wiens opdracht en voor wiens rekening de werkzaamheden door Kraamzorg Sara worden verricht.

1.3. Onder zorgverlening wordt verstaan de verzorging

van moeder, de pasgeboren baby(s) en eventueel de overige gezinsleden, gedurende de kraamperiode.

Artikel 2 Algemeen

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Kraamzorg Sara en de cliënt.

2.2. Afwijkende voorwaarden, bedingen en bijstellingen maken alleen deel uit van de overeenkomst zover die voorwaarden, bedingen en bijstellingen door Kraamzorg Sara uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Bij de organisatie en uitvoering van de in artikel 3, lid 3 bedoelde werkzaamheden van Kraamzorg Sara wordt uitgegaan van de door de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg vastgestelde Basis Kwaliteitseisen Kraamzorg.

2.4. Bij de uitvoering van de werkzaamheden door Kraamzorg Sara wordt uitgegaan van de door Kraamzorg Sara vastgestelde werkprocedures, bevoegdheden kraamverzorgende, hygiënerichtlijnen, privacyreglement en klachtenreglement.

Artikel 3 Zorgovereenkomst

3.1. Een zorgovereenkomst komt eerst tot stand zodra deze door Kraamzorg Sara en de cliënt is ondertekend.

3.2. De inhoud van de zorgovereenkomst geeft aan welke werkzaamheden (zorgverlening) worden uitgevoerd, n.l. die welke uitdrukkelijk in de overeenkomst worden genoemd of staan omschreven.

3.3. De werkzaamheden kunnen bestaan uit:

– zorgverlening, als hierboven omschreven

in artikel 1 lid 3

– assistentie bij de thuisbevalling

– aanvullende thuiszorg

3.4. Indien Kraamzorg Sara door overmacht geen zorg kan leveren, kan de overeenkomst door één der partijen worden ontbonden.

3.5. Kraamzorg Sara werkt met het landelijk indicatieprotocol en garandeert, behoudens de onder artikel 3 lid 4 genoemde situatie, te allen tijde de zorg van moeder en kind met een minimum van 24 uur, (8 dagen van 3 uur per dag) inclusief de bevalling.

De zorg bestaat uit werkzaamheden die in overleg met de cliënt zullen bestaan uit de activiteiten zoals die zijn besproken tijdens het intakegesprek.

3.6. Per zorgdag wordt altijd minimaal 3 uur kraamzorg in rekening gebracht. Alleen als op uitdrukkelijk verzoek van Kraamzorg Sara de kraamverzorgende korter bij u aanwezig is kan hiervan worden afgeweken.

Artikel 4 Inschrijving

4.1. Inschrijving geschiedt door de totstandkoming van een overeenkomst tussen de cliënt en Kraamzorg Sara.

Aanmelding geschiedt direct via de cliënt, de verloskundige of via de zorgverzekeraar.

4.2. De inschrijving voor zorgverlening en/of assistentie bij de thuisbevalling is eerst definitief, nadat het volledig ingevulde inschrijfformulier door zowel de cliënt als Kraamzorg Sara voor akkoord is ondertekend.

Artikel 5 Tarieven en betalingsvoorwaarden

5.1. De kosten voor de kraamzorg zijn opgebouwd uit verschillende tarieven, welke jaarlijks worden vastgesteld op basis van landelijke richtlijnen en

daarvoor geldende wettelijke regelingen.

5.2. Door Kraamzorg Sara worden derhalve de volgende activiteiten afzonderlijk in rekening

gebracht:

1. inschrijving en administratiekosten

2. de intake;

3. assistentie bij thuisbevalling;

4. de geboden uren kraamzorg

5.3 Betalingen door de cliënt dienen uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden op de door Kraamzorg Sara aangegeven wijze.

5.4 Het is de cliënt niet toegestaan om in termijnen te betalen, tenzij schriftelijk en vooraf een betalingsregeling met Kraamzorg Sara is overeengekomen. In geval een betalingsregeling is overeengekomen, is Kraamzorg Sara gerechtigd de wettelijk rente in rekening te brengen.

5.5 Bij niet tijdige betaling heeft Kraamzorg Sara het recht om de cliënt over het verschuldigde bedrag een rente van 1% per maand in rekening te brengen, te berekenen vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd is tot de datum waarop de betaling wordt ontvangen.

5.6 Ingeval er tot incassomaatregelen overgegaan wordt, is Kraamzorg Sara gerechtigd naast de hierboven bedoelde rente alle op de invordering betrekking hebbende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, op de cliënt te verhalen. De buitenrechterlijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15 % van het uitstaande bedrag met een minimum van € 75,00.

5.7 De door de cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens opeisbare facturen die het

langst openstaan, ook al vermeldt de cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6 Uitvoering van de zorgverlening

6.1. Kraamzorg Sara is voor de organisatie en uitvoering van de zorgverlening 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar gedurende zeven dagen per week.

6.2. Ingeval assistentie bij de thuisbevalling is overeengekomen, zal de kraamverzorgende binnen één uur nadat de melding bij Kraamzorg Sara

heeft plaatsgevonden, bij de cliënt aanwezig zijn.

Artikel 7 Urenverantwoording; reclames

7.1 Gedurende de zorgverlening wordt een urenregistratieformulier bijgehouden. Dit urenregistratieformulier dient namens Kraamzorg Sara

voor akkoord te worden ondertekend door de kraamverzorgende en door de cliënt.

7.2. Door ondertekening verklaart de cliënt zich akkoord met het aantal gewerkte uren zoals vermeld op het urenregistratieformulier en deze uren te betalen conform het daartoe op dat moment geldende tarief welke jaarlijks worden vastgesteld op basis van landelijke richtlijnen en daarvoor geldende wettelijke regelingen.

7.3. Reclames ter zake van de door Kraamzorg Sara verrichte werkzaamheden worden slechts in behandeling genomen indien deze binnen 24 uur na

ondertekening van het urenregistratieformulier zijn ingediend. Cliënt dient deze reclames in te dienen bij het hoofdkantoor van Kraamzorg Sara,

Mathenesserlaan 540, 3023 HL  te Rotterdam.

7.4. Door ondertekening verklaart de cliënt dat, indien de cliënt geen verzekering heeft afgesloten, waaronder de (volledige) kosten van kraamzorg zijn gedekt, deze kosten geheel voor rekening komen van de cliënt.

Artikel 8 Annulering

8.1. Indien de cliënt, na inschrijving, besluit geen gebruik meer te maken van de diensten van Kraamzorg Sara kan deze de overeengekomen werkzaamheden uitsluitend schriftelijk annuleren.

8.2. Bij annulering van de zorg worden de inschrijvings- en/of intakekosten bij de cliënt in rekening gebracht (afhankelijk van moment van annulering). Bij annulering om een andere reden dan medische worden € 115,00 annuleringskosten in rekening gebracht. Indien de overeenkomst op medische gronden geannuleerd wordt, zijn geen annuleringskosten verschuldigd.

8.3. Ingeval van opzegging van de zorgovereenkomst

ten tijde van de zorgverlening wordt het in de  overeenkomst overeengekomen aantal uren altijd volledig in rekening gebracht.

Artikel 9 Klachtenprocedure

9.1. Klachten omtrent de behandeling of bejegening van de cliënt met betrekking tot de zorgverlening door Kraamzorg Sara, zulks met uitzondering van klachten over tarieven en van schadeclaims, worden behandeld op basis van het klachtenreglement van Kraamzorg Sara.

9.2. Een exemplaar van het klachtenreglement kan op verzoek worden toegezonden.

9.3. Een klacht kan worden ingediend tot één jaar na het plaatsvinden van het feit of de gebeurtenis waarover wordt geklaagd.

Artikel 10 Ontbinding zorgovereenkomst door Kraamzorg Sara

10.1. Kraamzorg Sara is gerechtigd haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang te beëindigen in de volgende gevallen:

• Indien de arbeidsomstandigheden van de zorgverlener onveilig, ongezond en risicovol zijn en/of niet voldoen aan de Wet ter verbetering Arbeidsomstandigheden, zulks ter beoordeling van Kraamzorg Sara

•Indien jegens de zorgverlener ongewenste intimiteiten, discriminatie en dreiging met geweld plaatsvinden

•Indien de aanwezigheid van huisdieren de uitvoering van de werkzaamheden van de kraamverzorgende in ernstige mate belemmert.

10.2. Ingeval van ontbinding van de zorgovereenkomst op grond van het bepaalde in dit artikel is de cliënt het volledige bedrag ter zake van de in de zorgovereenkomst overeengekomen aantal uren verschuldigd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1. De aansprakelijkheid van Kraamzorg Sara, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

11.2. Wanneer schade is ontstaan, dient die tijdens de kraamzorgperiode te worden gemeld. Voor vergoeding dient u de schade, na telefonisch overleg, schriftelijk met insluiting van de originele factuur te bevestigen binnen 10 dagen na beëindiging van de kraamzorg. Voor alle schaden geldt een eigen risico van € 60,00 voor de cliënt. De schade dient te allen tijde vastgesteld te kunnen worden door een expert van onze verzekeringsmaatschappij.  Indien dit niet mogelijk is of mogelijk wordt gemaakt, vervalt de schadeclaim van rechtswege.

11.3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Kraamzorg Sara beperkt tot het verschuldigde bedrag.

11.4. De aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze wordt gedekt door een verzekering.

11.5 Er mag door kraamverzorgende alleen gewerkt worden met deugdelijke apparatuur (elektrische aansluitingen, stofzuiger, wasmachine) en deugdelijke materialen (thermometer, kruiken). Mocht schade veroorzaakt worden door ondeugdelijke apparatuur of materiaal dan kan Kraamzorg Sara hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 12 Zorgdossier en privacy

12.1 Ten behoeve van elke cliënt wordt een zorgdossier aangelegd, welk dossier gedurende de zorgverlening periode bij de cliënt thuis aanwezig is. Na afloop van de zorgverlening blijft dit dossier bij de opdrachtgever achter.
12.2 Een deel van het zorgdossier wordt in kopie door Kraamzorg Sara bewaard. Dit dossier wordt gedurende 10 jaar bewaard en kan overeenkomstig de bepalingen van het door Kraamzorg Sara gehanteerde privacyreglement door de cliënt worden opgevraagd.
12.3 De gegevens van de cliënt worden door Kraamzorg Sara eveneens opgeslagen in een geautomatiseerd systeem, dat voorzien is van adequate beveiliging. Die gegevens kunnen eveneens overeenkomstig de bepalingen van het door Kraamzorg Sara gehanteerde privacyreglement door de opdrachtgever worden opgevraagd.
12.4 Het privacyreglement kan door de opdrachtgever desgewenst bij Kraamzorg Sara worden opgevraagd.

Artikel 13 Toepasselijk recht

13.1. Op alle door Kraamzorg Sara gesloten overeenkomsten c.q. verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Waarom kiezen

voor Kraamzorg Sara?

Wij streven naar één kraamverzorgende voor de gehele kraamtijd.

Kraamzorg Sara biedt zorg van hoge kwaliteit. Cliënttevredenheid ’s score van 9.3! Bij de zorgzoeker van jouw eigen zorgverzekering kan je de meest actuele cliënttevredenheidscijfers of waarderingen vinden.

Naast kwalitatief goede zorg bieden wij zorg garantie. Zorg met aandacht voor het hele gezin. Naast je rechterhand is Kraamzorg Sara ook je betrouwbare vraagbaak tijdens je zwangerschap.

Onze kraamverzorgenden zijn goed opgeleid om jou de optimale ondersteuning te kunnen bieden in een bijzondere tijd, maar ook met vragen, keuzes en onzekerheden. Zij zullen jou dan ook uitgebreid voorzien van instructies. Wij willen dat je van ons de beste kraamzorg ontvangt. Dit doen wij door onze zorg af te stemmen op de cultuur, normen en waarden van jou en jouw gezin.

Onze zorgconsulent komt in de zevende maand van de zwangerschap naar je huis voor intake. In dit gesprek kun je, afhankelijk van je behoeften, met haar afstemmen wat jij precies wil in de kraamperiode.

Kraamzorg Sara volgt de richtlijnen op van het WHO/Unicef. Klik HIER voor meer informatie.

Sara Cares helpt kraamgezinnen (waar mogelijk) die over weinig middelen beschikken aan bijv. kraampakket, meubels, speelgoed, badje, kleren of andere benodigdheden tijdens de kraamtijd en erna. Klik HIER voor meer informatie.

Onze kraamverzorgenden zijn dames met hart voor de zorg, kundig in hun vak en worden jaarlijks up-to-date geschoold in de laatste ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Kraamzorg Sara levert constante zorg van hoog niveau. Dit blijkt onder meer uit het ons toegekende ISO 9001 HKZ kwaliteitscertificaat voor zorginstellingen. Het certificaat wordt jaarlijks opnieuw beoordeeld door een onafhankelijke certificatie-instelling.

Kraamzorg Sara werkt samen met verloskundigen, artsen en andere geboortezorg organisaties.

Actie's

& Extra's

Kraamzorg Sara staat voor kwaliteit en professionaliteit. Hiernaast gunnen we jou en je toekomstige kindje het allerbeste. Daarom maakt elke inschrijving bij ons kans op mooie cadeaus en diensten.

Meld je nu aan bij Kraamzorg Sara en kom in aanmerking voor het aanbod bij Acties & Extra’s.

  1. Ieder maand loting van een Mama & Baby waardebon t.w.v. €50!
  2. Ieder kwartaal loting van een Mama & Baby waardebon t.w.v. €100!
  3. Elk halfjaar loting van een Mama & Baby waardebon t.w.v. €250!

* Een inschrijving kan één keer deelnemen aan de loting van €50,- , €100,- en € 250,-

Iedere zwangere die zich aanmeldt ontvangt een gratis welkomstpakket. Dit welkomstpakket (zolang de voorraad strekt) bevat diverse producten voor moeder en baby.

ELK EERSTE WOENSDAG van de maand organiseert Kraamzorg Sara spreekuren. Ieder kraamzorg afnemer waarvan de intake is gedaan kan GRATIS hieraan deelnemen.

Deze spreekuren zijn in de avond en hebben een informatieve karakter. U kunt terecht bij uw vragen over de borstvoeding,  de kraamperiode, over de opvoeding en ontwikkeling van uw baby of algemene maatschappelijke vragen.

Om deel te nemen aan deze spreekuren dient u zich op te geven via tel: 088 520 0314 of info@kraamzorgsara.nl.

Sara Cares helpt kraamgezinnen (waar mogelijk) die over weinig middelen beschikken aan bijv. kraampakket, meubels, speelgoed, badje, kleren of andere benodigdheden tijdens de kraamtijd en erna. Afhankelijk van uw situatie wordt tijdens intake behoeften en mogelijkheden besproken. Bij blijk van behoefte zal Kraamzorg Sara nodige stappen ondernemen om daarin te voorzien.

Periodiek zal Kraamzorg Sara acties voeren waarbij aanmeldingen een bepaalde prijs/cadeau krijgen. Voor elke actie zal wel voorwaarden gesteld worden.
Eerstvolgende actie zal zijn tussen 1-15 februari. Hou daarom volgende goed in de gaten:

Ervaringen

van onze cliënten

De kraamverzorgende heeft mij heel goed geholpen. Ze is vriendelijk. Dankzij haar heb ik toch goed kunnen uitrusten. Heb spijt dat ik de eerste dagen geen kraamzorg thuis heb genomen. Het was erg fijn dat het op het laatste moment zo snel geregeld kon worden.

Mevrouw Cengiz,

I am so happy to have Sara. Thank you!

Mevrouw Yannick,

De kraamverzorgende was erg lief, ik was erg tevreden. Als ik nog een kind zou krijgen dan wil ik weer Sara.

Mevrouw Faber,

Op de kraamtijd kijken wij allemaal (Ik, mijn man en dochter van 3) plezierig terug. Positief verrast over de persoonlijke intake aan huis. Dit vonden wij echt een pluspunt. Duidelijk en ik waardeer het persoonlijk contact. We hebben veel gekletst, gelachen en ze heeft goed voor ons gezorgd.

Esther, Joost en Annelies,

De kraamverzorgster heeft ons geweldig begeleid en geholpen de afgelopen dagen. Beter hadden wij ons niet kunnen wensen, we gaan haar missen.

Familie Groen,

Wij hebben het intakegesprek als zeer prettig ervaren. Wat betreft de zorg: voortreffelijk!

Mevrouw Jonkman,

Wij vonden de kraamverzorgende heel goed. Ze deed haar werk met plezier. Als ik ooit weer zwanger ben dan zal ik weer kiezen voor Sara. Nogmaals bedankt!

Familie Rieder,

Kraamzorg aanmelden

Voer hier de 4 cijfers van uw postcode in om te kijken of wij zorg leveren op uw adres.